درباره ما

پایگاه خبری جاهدخبر
شماره ثبت ۷۶۹۲۸
مدیر مسئول و صاحب امتیاز : مجتبی وهابی
شماره تماس: ۰۹۱۱۸۰۵۷۱۶۴

ایمیل : info@jahedkhabar.ir