- جاهد‌خبر - http://jahedkhabar.ir -

 

امام خمینی: این پیروزی ارتباط به من نداشت، من یک طلبه هستم و نباید این را به من منتسب کنید! پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت، این پیروزی مربوط به خدا بود .