آرشیو : اجتماعی

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

آغاز ثبت نام کارگران برای دریافت خدمات الکترونیکی