آرشیو : اجتماعی

گزارشی از فعالیت ها و اقدامات حفاظتی و مرمتی میراث فرهنگی در سیل اخیر

اقدامات پیشگیرانه، آثار مهم تاریخی را از خطر سیل نجات داد