آرشیو : اجتماعی

با پیگیری سریع وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

تعطیلی یک شرکت صنعتی به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت