آرشیو : استان‌ها

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صومعه سرا:

عضویت ۵۱۰نفر درتعاونی توسعه عمران صومعه سرا،مشارکت ها افزایش یابد