آرشیو : اقتصادی

معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد:

مسائل واحد‌های تولیدی نباید وارد فاز سیاسی شود