آرشیو : اقتصادی

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تمام دستگاه‌ها به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد باشند