آرشیو : اقتصادی

با حضور استاندار گیلان انجام شد ؛

نخستین برداشت مکانیزه برنج در گیلان