آرشیو : اقتصادی

در آئین افتتاح دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور

شهر دار رشت به لزوم بهره گیری از سرمایه گذاران به منظوردستیابی یه قتصاد خلاق تاکید کرد