آرشیو : بین‌الملل

در دیدار وزیر راه با وزیر حمل‌و نقل چین بررسی شد؛

دستور کار اتصال چین به اروپا از مسیر ایران