آرشیو : تصاویر خبری

رئیس شورای شهر رشت تاکید کرد:

بحران مالی شهرداری زنگ خطری برای همه است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت:

اشتغال دغدغه اصلی جوانان است