آرشیو : خبرهای مهم

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد

گزارش مقدماتی دوم بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی منتشر شد