آرشیو : خبر

ابتکار در جلسه شورای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار:

بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است