آرشیو : خبر

با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح همزمان ۱۲۰۰ طرح اشتغال شهری و روستایی در سطح کشور