آرشیو : عناوین کل اخبار

با حضور وزیردفاع در سازمان توسعه منابع انرژی وزرات دفاع انجام شد؛

افتتاح ۵ طرح صنعتی تحقیقاتی حوزه مواد پیشرفته و انرژی دفاعی