آرشیو : عناوین کل اخبار

روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر:

مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده ای را بپردازند