آرشیو : گزارش ویژه

در دیدار وزیران کشور دو کشور مطرح شد

همکاری ایران و سنگاپور برای مبارزه با مواد مخدر