آرشیو : گفتگو

مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز:

سد‌سازی آری، سد‌سازی نه

جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزير کشور:

اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دستورکار وزارت کشور بوده است