آرشیو : گفتگو

معاون پارلمانی وزارت تعاون:

تفکیک وزارت تعاون تا ۳ سال آینده منتفی شد