آرشیو : جاهد خبر

فرماندار رشت آئین بازگشایی دفتر پست شهر پیربازار:

وجود پُست از الزامات شهری است / ضرورت الکترونیکی کردن فضای کسب و کار